Lormetazepam: alles wat je moet weten over deze Benzodiazepine (2023)

Lormetazepam behoort tot de groep van geneesmiddelen die in de medische wereld bekend staan als de benzodiazepines. Deze vorm van medicatie schrijft een arts voor bij gezondheidsklachten zoals slaapproblemen, spierkrampen en angststoornissen. Lormetazepam behoort volgens Nederlandse bronnen tot de kortwerkende benzodiazepines. Volgens Belgische bronnen hoort dit geneesmiddel thuis tot de benzodiazepines met een halflange werking. Lormetazepam is verkrijgbaar onder dezelfde naam. Andere merknamen van hetzelfde medicijn zijn Loramet, Noctamid, Metatop en Stilaze.

Op de informatie in dit artikel – dat met grote zorgvuldigheid is samengesteld – is de volgende disclaimer van toepassing. Slaapwijzer adviseert je omslaapmedicatie als ‘noodoplossing’ te blijven zien, te waken voor afhankelijkheid en altijd te zoeken naar natuurlijke oplossingen tegen slapeloosheid. Met de informatie op mijn website, het gratis ebook (10 technieken) en mijn 7-stappen methode wil ik je hier graag bij helpen.

INHOUD


Wat zijn Benzodiazepines

Benzodiazepines, zoals Lormetazepam, worden toegepast als middel bij slaapproblemen, depressie en enkele andere aandoeningen. Maar wat zijn benzodiazepines eigenlijk? Benzodiazepines verhogen de effecten van GABA. Dit is een afkorting voor gamma-aminoboterzuur. Dit stofje functioneert als een remmende neurotransmitter in de hersenen, die direct van invloed is op het vermogen om stress te beheren. Benzodiazepines zijn dus chemische stoffen die inwerken op het centrale zenuwstelsel door invloed uit te oefenen op GABA.

Lees ‘het droevige verhaal van Anja en haar spijkermat op de informatiepagina van mijn 7-stappen methode. Ik ben ervan overtuigd dat het je veel frustratie, geld en valse hoop gaat besparen en je laat zien dat er licht aan het einde van de tunnel is.

Lormetazepam bijwerkingen

Lormetazepam: alles wat je moet weten over deze Benzodiazepine (1)Na het innemen van Lormetazepam voelt de gebruiker zich rustig en gaat hij of zij zich slaperig voelen. Daarnaast ontstaat er een vermindering van de spierspanning en een licht roesgevoel waardoor natuurlijke remmingen weg kunnen vallen. Dit betreft neveneffecten die meestal eerder gewenst zijn dan als negatief worden ervaren.

(Video) 2-Minute Neuroscience: Benzodiazepines

Behalve deze gewenste effecten, bestaan er wel degelijk ook ongewenste Lormetazepam bijwerkingen. Bij regelmatig gebruik van Lormetazepam loop je de kans dat gewenning optreedt. Zo kan het gebeuren dat je de behoefte voelt om het slaapmiddel steeds vaker te gebruiken, of dat de dosering omhoog moet voor hetzelfde effect. Dit is de reden waarom we je adviseren om dit medicijn altijd zoals voorgeschreven door een arts te gebruiken.

Naast lichamelijke afhankelijkheid kan er bij het gebruik van Lormetazepam geestelijke afhankelijkheid ontstaan. Je hebt het gevoel het middel nodig te hebben om te kunnen slapen, waardoor er (extra) spanning ontstaat.

Lormetazepam alternatieven

Voor een (huis)arts je Lormetazepam voorschrijft, zal hij of zij in de meeste gevallen met jou een gesprek aangaan over slaaphygiëne. Dit wil zeggen: de gewoontes die jij erop nahoudt als we het hebben over slaap of het gebrek eraan. Soms zijn je levensomstandigheden de oorzaak van je slaaptekort. Mensen die zich zorgen maken, kunnen vaak de slaap niet vatten. Een tabletje nemen, zal er op korte termijn wel voor zorgen dat je gemakkelijker kunt in slaap komen. Het neemt echter de zorgen die leiden tot slaaptekort, de oorzaak, niet weg.

Wie te maken krijgt met slaapproblemen doet er goed aan om eerst naar de oorzaken te kijken. Soms lijken je problemen onoverkomelijk en ben je onterecht van mening dat niets je kan helpen. Indien jij je zo voelt, hebben maar één boodschap: praat erover! Indien je in je onmiddellijke omgeving niemand kent waarmee je kunt praten, kun je in ieder geval je huisarts om raad vragen. Hij of zij is een vertrouwenspersoon en kan je na een kort gesprek wellicht doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties die je kunnen helpen met het probleem waarvan je wakker ligt.

Lormetazepam ervaringen

Een snelle blik op de Lormetazepam ervaringen leert dat niet iedereen gebaat is bij deze medicatie. Ongeveer de helft van de patiënten die deze medicatie gebruiken ervaren dat het slaapmiddel echt helpt. Grofweg de andere helft van de gebruikers heeft negatieve Lormetazepam ervaringen. Hierbij heeft het middel geen of weinig effect. Een vierde tot een derde van de patiënten die Lormetazepam als slaapmedicatie gebruiken, ondervindt bijwerkingen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een depressief gevoel, problemen met het geheugen, (kort) geheugenverlies, psychische klachten, hoofdpijn, rusteloosheid en evenwichtsstoornissen.

Lormetazepam: alles wat je moet weten over deze Benzodiazepine (2)

Vind vanavond al de rust omsnel in slaap te vallen

Schrijf je in voor de slaaptips van Slaapwijzer.net en ontvang de beste adviezen in je mailbox.Direct na je inschrijving ontvang je een gratis ebook met 10 bewezen technieken om je gedachten te kalmeren!Ontdek vanavond al watparadoxaal denken,gedachten blokkerenenandere bewezen techniekenvoor jou gaan betekenen!

(Video) Benzodiazepines (Benzos) Pharmacology: Anxiety Medication Sedative Nursing NCLEX

Vul je gegevens hieronder in ofklik voor meer informatie

Elk gewenst moment uitschrijven en 100% spam-vrij.Klik hiervoor het privacy-beleid van Slaapwijzer.net

(Video) Xanax withdrawals 'like being tortured alive'


Lormetazepam bestellen

Hoewel dit slaapmiddel enkel voorgeschreven mag worden door een huisarts, bestaan er diverse websites die Lormetazepam (en andere vormen van slaapmedicatie) online aanbieden. Het dringende advies is om hier geen gebruik van te maken. Je weet niet wat je krijgt, je betaalt veel te veel, je loopt onnodige gezondheidsrisico’s en de begeleiding/ondersteuning van een arts/specialist ontbreekt.

Lormetazepam dosering

Lormetazepam 1 mg wordt meestal eens om de drie dagen ingenomen als slaapmiddel. De dosering bestaat dan uit een tablet van 1 mg of maximaal twee tabletten van 1 mg die je een dertigtal minuten voor je gaat slapen inneemt. De bijsluiter raadt aan om de slaapmedicatie niet langer dan 4 weken in te nemen. Wie deze medicatie langer gebruikt dan aanbevolen, loopt het risico om ervan afhankelijk te worden en op termijn kan dit tot verslaving leiden. Voor Lormetazepam 2 mg gelden in de regel dezelfde aanbevelingen als voor de dosering van 1 mg. Gezien de hogere dosis is het risico dat je afhankelijk wordt van Lormetazepam groter.

Lormetazepam autorijden

Mensen die Lormetazepam gebruiken als slaapmiddel mogen in Nederland onder bepaalde voorwaarden niet autorijden. Voor Nederland kun je op deze website nakijken wat de adviezen zijn voor Lormetazepam. Voor België bestaat een dergelijke website voor gebruikers van geneesmiddelen niet. Er bestaat wel een uitgebreide site die zich richt tot artsen die het medicijn voorschrijven. Verder staat op de meeste bijsluiters van dit geneesmiddel vermeld dat dit medicijn de rijvaardigheid kan beïnvloeden. In ieder geval is voorzichtigheid geboden!

Lormetazepam afbouwen

Lormetazepam afbouwen doe je het best geleidelijk en onder medische begeleiding. Een afbouwschema is hierbij zeker een probaat hulpmiddel. Over hoe lang het Lormetazepam afbouwen mag duren, bestaat in de medische wereld geen consensus. Waar de meeste medici het wel over eens zijn is dat het toepassen van de ‘cold turkey-methode’ (abrupt stoppen) geen goed idee is.

Lormetazepam, ja of nee?

Lormetazepam is effectief bij de aanpak van de symptomen van slapeloosheid. Er gaan echter ook risico’s, zoals bijwerkingen en kans op verslaving, mee gemoeid. Zoals bij het gebruik van ieder geneesmiddel moet er dus een duidelijke overweging gemaakt worden door de arts en de patiënt samen: wegen de voordelen op tegen de nadelen en is het niet starten met de medicijnen schadelijker dan er wel mee beginnen?

Al deze waarschuwingen ten spijt is Lormetazepam wel een uitgebreid getest geneesmiddel wat in de juiste omstandigheden doeltreffend ingezet kan worden tegen slaapproblemen. Het kan zeker in een tijd van acute en ernstige slapeloosheid tijdelijk ‘lucht’ geven om de diepere (echte) oorzaken van de slapeloosheid aan te pakken.

Goed om te weten. Wil jij op een natuurlijke manier (zonder pillen) werken aan het verbeteren van je slaap? Verdiep je dan eens in de 7-stappen methode van Slaapwijzer. Je kunt deze volledig risicoloos uitproberen (niet goed, is geld terug).

In de Kennisbank van slaapwijzer.net vind je ook informatie over andere slaapmiddelen, zoals Zolpidem, Temazepam, Zopiclon, Oxazepam en Benzodiazepines (in het algemeen).

Lormetazepam: alles wat je moet weten over deze Benzodiazepine (3)

(Video) Afhankelijkheid en terugtrekking van benzodiazepinen - hoe dit te voorkomen

Vind vanavond al de rust omsnel in slaap te vallen

Schrijf je in voor de slaaptips van Slaapwijzer.net en ontvang de beste adviezen in je mailbox.Direct na je inschrijving ontvang je een gratis ebook met 10 bewezen technieken om je gedachten te kalmeren!Ontdek vanavond al watparadoxaal denken,gedachten blokkerenenandere bewezen techniekenvoor jou gaan betekenen!

Vul je gegevens hieronder in ofklik voor meer informatie

(Video) benzodiazepines: oxazepam, lorazepam, diazepam, temazepam, etc....

Elk gewenst moment uitschrijven en 100% spam-vrij.Klik hiervoor het privacy-beleid van Slaapwijzer.net

Videos

1. Geneesmiddel van de week - Benzodiazepines
(Erasmus MC Onderwijs)
2. Veroorzaken benzodiazepinen dementie?
(Dr. Tracey Marks)
3. Bastiaan gaat knock out door Temazepam | Drugslab
(Drugslab)
4. This is what happens to your brain when you take Xanax
(Insider Business)
5. Rens heeft geen emoties door Xanax | Drugslab
(Drugslab)
6. Mental Health Questions Answered | Go Live #WithMe
(Dr. Tracey Marks)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated: 31/03/2023

Views: 5794

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.